§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z zasobów Serwisu www.stanro.eu dostępnego pod adresem www.stanro.eu
 2. Serwis www.stanro.eu działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.). oraz w oparciu o przepisy RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz aktualnie obowiązującego prawa krajowego. 
 3. Właścicielem serwisu www.stanro.eu MPT Stanro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie, ul. Ks. Bogusława X 6/3, 70-440 Szczecin, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000565632 posiadającej NIP: 8513176814, posiadającej REGON: 32153779200000
 4. Wszystkie opublikowane na stronie materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 5. Publikowane w Serwisie artykuły mają jedynie charakter informacyjny.
 6. Korzystanie z zasobów Serwisu www.stanro.eu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.

§ 2. Definicje

 1. Usługodawca – MPT Stanro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie, ul. Ks. Bogusława X 6/3, 70-440 Szczecin, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000565632 posiadającej NIP: 8513176814, posiadającej REGON: 32153779200000 zwany również „Administratorem Danych”.
 2. Regulamin- zbiór przepisów, określających zasady funkcjonowania i korzystania z zasobów serwisu www.stanro.eu, obowiązujący każdego użytkownika.
 3. Polityka prywatności – zbiór zasad bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych informujący użytkowników o tym, jakie dane są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane. Zawiera także informacje dot. plików cookies.
 4. Użytkownik- pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Serwis– portal internetowy dostępny pod adresem www.stanro.eu
 6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Usługobiorcy – (użytkownika), bez jednoczesnej obecności stron.
 7. Konto – obszar Serwisu skonfigurowany i udostępniony dla Użytkownika, dostępny pod adresem www.stanro.eu lub indywidualnym adresem internetowym udostępnionym przez Usługodawcę za pośrednictwem dedykowanego linka, jak również po zalogowaniu
 8. Administrator Danych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca samodzielnie o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
 9. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
 10. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 11. Newsletter – oznacza zbiór informacji przesyłanych przez Usługodawcę na udostępniony przez użytkownika adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością, zawierający treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe Usługodawcy lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez Usługodawcę lub/i inne osoby, w szczególności informacje dotyczące usług oferowanych w Serwisie prowadzonym przez Usługodawcę.

§ 3. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  • udostępnianie danych i materiałów znajdujących się w Serwisie, zawierających w szczególności informacje o działalności Usługodawcy,
  • przekazywanie informacji o oferowanych produktach i usługach Usługodawcy,
  • umożliwienie przesłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu poprzez umożliwienie na indywidualne żądanie użytkownika komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy
 2. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o gabinetach i klinikach.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych, Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, a także do całkowitego usunięcia Serwisu.
 4. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym w szczególności dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty, zaproszenia do negocjacji ani innego rodzaju oświadczenia woli Usługodawcy

§ 4. Warunki korzystania

 1. Przeglądanie treści Serwisu nie wymaga rejestracji ani posiadania aktywnego konta użytkownika.
 2. Informacje cenowe dotyczące prezentowanych w Serwisie usług nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają charakter wyłącznie orientacyjny. Szczegółowe warunki skorzystania z danej usługi  mogą nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie kontaktu z Usługodawcą.
 3. Warunkiem prawidłowego wyświetlania stron Serwisu oraz korzystania z Usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę, jest spełnienie przez system i oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika co najmniej następujących wymogów:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej,
  • następujących wersji przeglądarek internetowych (bądź ich nowszych wersji): Internet Explorer powyżej wersji 8, Mozilla Firefox powyżej wersji 21, Google Chrome powyżej wersji 25, jak również przeglądarki dostępne na urządzeniach mobilnych.

§ 5. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:
  • nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej użytkownika,
  • nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego użytkownika,
  • szkodliwym działaniem osób trzecich,
  • spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.
 3. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Użytkownika hasła do Konta osobom trzecim oraz za korespondencję i komunikaty przesyłane poprzez funkcjonalności Serwisu bez konieczności wykorzystania Konta.
 4. Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień Serwisu oraz zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści lub informacji: zawierających sformułowania wulgarne i obraźliwe, łamiących prawo lub zachęcających do łamania prawa, naruszających zasady współżycia społecznego, zawierające adresy mailowe, numery telefonów, adresy korespondencyjne wprowadzone w miejscach nie wskazanych dla tych danych, reklamujących serwisy konkurencyjne wobec właściciela Serwisu.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Danych osobowych jest MPT Stanro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie, ul. Ks. Bogusława X 6/3, 70-440 Szczecin, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000565632 posiadającej NIP: 8513176814, posiadającej REGON: 32153779200000.
 2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w oparciu o przepisy RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz aktualnie obowiązującego prawa krajowego, w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną., w tym w szczególności:
  • obsługa procesu reklamacyjnego;
  • marketing bezpośredni oferowanych usług i towarów, inny niż newsletter;
  • przesyłanie newslettera;
  • obsługa wszelkich zgłoszeń, które do nas kierujesz oraz kontakt z naszej strony w związku z korzystaniem z naszych usług;
  • realizacja wszelkich obowiązków spoczywających na Administratorze w związku z powyżej opisanymi działaniami, w tym w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez Usługobiorcę drogą elektroniczną informacji handlowych, dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez Usługodawcę również w celu przekazywania informacji o naszym Serwisie, usługach, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Usługodawcą za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Usługodawcy. 
 4. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ale tylko w przypadku infrastruktury informatycznej, a ich przekazywanie odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych takich jak standardowe klauzule umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską oraz na podstawie umowy powierzenia danych.
 5. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich modyfikacji, poprawiania i usunięcia danych w tym celu prosimy o przesłanie informacji na adres Administratora Danych z dopiskiem „Dane Osobowe” lub o kontakt z Obsługą Serwisu
 7. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika. Jeśli zamierzasz korzystać z oferowanych przez nas Usług ale wprowadzasz do Serwisu dane osobowe, osoby trzeciej (np. członka rodziny), jesteś zobowiązany do uzyskania wcześniejszej zgody na przekazanie nam danych osobowych tej osoby oraz poinformowania o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, określonych w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności dostępnej na stronie: https://stanro.eu/polityka-prywatnosci/
 8. Do prawidłowego korzystanie z usług w Serwisie niezbędne jest podanie następującego zakresu danych:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu
 9. Użytkownik jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Serwisie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Serwisie jest użytkownik, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości użytkownika. 
 10. Usługodawca oświadcza, że spełnia wymagania przepisów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych.
 11. W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Użytkowników, Usługodawca może stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Decyzje co do przesłania spersonalizowanej oferty, rabatu czy innej korzyści podejmowane są automatycznie na podstawie kryteriów takich jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą plików cookies, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji, dane o osobistych preferencjach, zainteresowaniach konkretnymi usługami, lokalizacji lub przemieszczania się. Profilowanie nie będzie obejmować danych obejmujących szczególnych kategorii danych osobowych w myśl art. 9 RODO (np. informacje o nazwie zabiegu, dane dotyczące stanu zdrowia, sytuacji zdrowotnej Użytkownika).
 12. Usunięcie danych osobowych użytkownika, dokonane na jego żądanie, uniemożliwia dalsze świadczenie usługi przez Serwis i oznacza konieczność usunięcia Konta użytkownika wraz z całą jego zawartością. Odzyskanie dostępu do usuniętego Konta jest niemożliwe.
 13. Użytkownik, który zapisał się do Newslettera, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, zgodnie z dalszymi informacjami zawartymi na stronie.
 14. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 15. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
  • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;
  • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń;
  • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą;
  • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 16. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności znajduje się w naszej Polityce Prywatności. Użytkownik Serwisu przed skorzystaniem z Usługi ma obowiązek zapoznania się z zawartymi tam zasadami przetwarzania danych osobowych i akceptuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku wyboru „tzw. checkbox” zasady tam zawarte.

§ 7. Własność intelektualna

 1. Wyłączne prawa autorskie i własnościowe do Usługi należą do Usługodawcy i są zabezpieczone przepisami właściwego prawa autorskiego oraz traktatami międzynarodowymi.
 2. Poprzez korzystanie z Usługi, użytkownik korzystający z Serwisu nie nabywa autorskich praw majątkowych do Usługi i nie uzyskuje w tym zakresie żadnej licencji.

§ 8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pisemnie, faksem, telefonicznie, elektronicznie (e-mail) lub osobiście (ustnie lub pisemnie) w siedzibie Usługodawcy: MPT Stanro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie (70-440), ul. Ks. Bogusława X 6/3, adres e-mail: reklamacje@stanro.eu
 2. Reklamacja użytkownika powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację użytkownika, adres e-mail użytkownika, inne dane pozwalające na identyfikację Usługi bądź inne dane określające działanie Operatora stanowiące przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacja użytkownika powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę prawidłowo złożonej reklamacji. Usługodawca jest zobowiązany do powiadomienia użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji w sposób pisemny lub za pośrednictwem adresu e-mail.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu na stronie internetowej www.stanro.eu oraz bezpośrednio za pośrednictwem usługi. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od momentu udostępnienia w ramach Serwisu.
 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, jednakże nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nienależyte działanie Serwisu i nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w tym zakresie (w szczególności Usługodawca nie gwarantuje osiągnięcia określonego celu lub realizacji celów biznesowych), w przypadku gdy nie można mu przypisać winy umyślnej. Żaden system nie może zapewnić absolutnego bezpieczeństwa w każdych warunkach. Usługa może nie być dostępna we wszystkich krajach.
 4. Prawem właściwym dla realizacji Usługi i funkcjonowania Serwisu jest prawo polskie.
 5. W razie wyniknięcia sporów wynikających Regulaminu bądź sporów wynikających z działalności Serwisu, rozstrzygane one będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie. Niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie jedynie w przypadku użytkowników nie będących konsumentami.
 6. Niniejszy Regulamin uchyla dotychczasowy regulamin i wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.