§ 1. Wstęp

Zdajemy sobie sprawę, że Twoje dane osobowe jako Użytkownika serwisu www.stanro.eu (dalej: „Serwis”) i sposób ich wykorzystania nie są Ci obojętne, dlatego chcemy, abyś miał pewność, że MPT Stanro Sp. z o.o. Sp. k. (dalej: „Usługodawca”) zachowuje należytą staranność, wykorzystując Twoje dane.

Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana przez nas jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności Usługodawcy. Czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z naszą działalnością.

Naszym celem jest również należyte informowanie Użytkowników Serwisu, o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. Polityka prywatności zawiera także regulacje dot. „Cookies” i „Logów systemowych”. W niniejszej Polityce Prywatności dowiesz się również kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane.

Dokument ten został zrealizowany w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), (dalej: „RODO”).

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Usługodawca jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Usługodawca przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe Usługodawca pozyskał z innych źródeł.

§ 2. Zasady ogólne

 1. Usługodawca bardzo dużą uwagę przywiązuje do właściwej ochrony Twoich danych osobowych oraz ochrony Twojej prywatności oraz dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony Twoich danych osobowych podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu.
 2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.
 4. Użytkownicy odwiedzający Serwis, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr. 144 poz. 1204) oraz przepisów RODO.
 5. Dane osobowe oraz inne informacje zebrane na temat Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody, wyłącznie w określonym celu oraz zgodnie z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z przepisami:
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204);
  • ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000);
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1);
  • ustawy z dnia 4 maja 2019 r o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (D.Z. U. z 2019 r. poz. 730).
 6. Podstawowe zasady przetwarzania danych przez Usługodawcę:
  • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość;
  • adekwatność celu przetwarzania;
  • minimalizacja danych;
  • prawidłowości;
  • zasada ograniczonego przechowywania;
  • zapewnienia integralności, poufności i rozliczalności danych.

§ 3. Administrator danych osobowych (“Administrator”)

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkowników, jest spółka MPT Stanro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Ks. Bogusława X 6/3, 70-440 Szczecin, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000995098 posiadającej NIP: 8513176814, posiadającej REGON: 32153779200000 (dalej: „MPT Stanro” lub „Usługodawca”).
 2. W związku z korzystaniem przez użytkownika z serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z serwisu przez użytkownika.

§ 4. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Przeglądanie zawartości Serwisu jako gość, w tym dostępnych w Serwisie, informacji o Usługodawcy nie wymaga podawania przez Ciebie żadnych danych osobowych.
 2. Jeśli zamierzasz korzystać z oferowanych przez nas usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, świadczeniem przez nas usług, wypełnianiem spoczywających na nas obowiązków prawnych.
 3. Jeśli zamierzasz korzystać z oferowanych przez nas usług ale wprowadzasz do Serwisu dane osobowe, osoby trzeciej (np. członka rodziny), jesteś zobowiązany do uzyskania wcześniejszej zgody na przekazanie nam danych osobowych tej osoby oraz poinformowania o zasadach przetwarzania danych osobowych przez MPT STANRO określonych w niniejszej Polityce. 
 4. Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych ma charakter dobrowolny i następuje przez zaznaczenie właściwego okienka wyboru („checkbox”) np. w trakcie skorzystania z funkcjonalności Serwisu. Możesz w każdej chwili odwołać wcześniej wyrażoną zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 6. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc świadczyć oferowane przez nas usługi:
  • imię, nazwisko;
  • miasto;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu;
 7. Podanie danych określonych w ust. 6 § 4 jest konieczne dla skorzystania ze świadczonych przez nas Usług, a odmowa podania tych danych, może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności może uniemożliwić kontakt z Użytkownikiem. Podanie danych na potrzeby przesyłania newslettera jest dobrowolne.
 8. W zależności od celu, w jakim dane są podawane, niepodanie danych osobowych może wywołać następujące skutki prawne:
  • brak możliwości korzystania z naszych Usług,
  • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych.
 9. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane dla następujących celów:
  • świadczenie wszelkich oferowanych przez nas usług
  • marketing bezpośredni oferowanych usług i towarów, inny niż newsletter;
  • przesyłanie newslettera;
  • obsługa wszelkich zgłoszeń, które do nas kierujesz oraz kontakt z naszej strony w związku z korzystaniem z naszych usług;
  • realizacja wszelkich obowiązków spoczywających na Administratorze w związku z powyżej opisanymi działaniami, w tym w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 10. Podstawa prawna przetwarzania:
  • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością, koniecznością wystawienia dokumentów księgowych lub innych art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przetwarzaniu danych w celu / celach:
   • ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
   • prowadzenia marketingu bezpośredniego;
   • monitorowania aktywności użytkowników;
   • analitycznych i statystycznych;
   • badania satysfakcji klientów;
   • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą poprzez podany adres e-mail;
   • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy;
   • organizacji programów lojalnościowych, konkursów, wydarzeń, akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
   • windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych;
   • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).

§ 5. Okres przetwarzania

 1. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
  • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;
  • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń;
  • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą;
  • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego 
  • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 2. Dane osobowe Użytkowników przeglądających jedynie zawartość Serwisu przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

§ 6. Bezpieczeństwo danych

Usługodawca bierze pełną odpowiedzialność za przetwarzane dane osobowe. Usługodawca stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa (np. protokół SSL, szyfrowanie danych, ograniczenie i kontrola dostępu do danych), mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych. Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty, które zachowują je w poufności.

Usługodawca uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje w Serwisie oraz w firmie Usługodawcy, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku w celu ochrony danych i informacji na Twój temat.

§ 7. Prawa przysługujące podmiotom, których dane dotyczą i sposób ich realizacji

Użytkownicy mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Usługodawca jako administrator tych danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@stanro.eu

 1. Dostęp do danych osobowych
  Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: rodo@stanro.eu
 2. Wycofanie zgody
  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy, o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, w jaki jej nam udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innej możliwości wycofania zgody (np. przez użycie odpowiedniego przycisku wyboru „checkbox” celem wycofania zgody), prosimy o przesłanie do nas maila na adres: rodo@stanro.eu
 3. Zmiana danych osobowych
  Zmiany, w tym aktualizację swoich danych osobowych, które przetwarza Usługodawca można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mail: rodo@stanro.eu
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:
  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła;
  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
   Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.
   W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres: rodo@stanro.eu
 5. Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych
  Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Usługodawcę albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Usługodawcę. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
  Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
  W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres: rodo@stanro.eu

§ 8. Pliki „cookies”, „informacje systemowe”

W trakcie poruszania się po Serwisie mogą być gromadzone informacje w sposób bierny z Twojej strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Ciebie). Informacje te są przekazywane z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookies lub logi systemów, są one bezpieczne dla urządzenia, z którego korzystasz, nie powodują zmian konfiguracyjnych oraz nie przenoszą wirusów oraz niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

1. Co to są informacje systemowe (logi systemów)?

Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje nam dane, w postaci logów systemowych (zapisów informatycznych). Są to informacje takie jak: adres (URL) witryny internetowej odwiedzanej przez Ciebie poprzednio, adres IP, wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Twój komputer, a także czas dostępu i przesłana ilości danych.

Usługodawca może analizować opisane powyżej logi systemów. Informacje uzyskane, w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych (rozpoznawania i usuwania problemów dotyczących pracy serwerów, w tym naruszeń ich bezpieczeństwa) oraz do badań statystycznych. Informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi.

2. Co to są pliki „Cookies”?

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis, który właśnie odwiedzasz i zapisywane są na urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, tablecie, z którego korzystasz podczas przeglądania naszego Serwisu. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego Serwisu.

Pliki „Cookies” nie zawierają danych identyfikujących Użytkowników, a na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytywanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył, dzięki czemu wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji Użytkownika. „Cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanej do przeglądania stron internetowych. Dzięki nim możemy np. dowiedzieć się, czy dany komputer już odwiedzał stronę. Dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w Serwisie.Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis mogą mieć charakter:

 • Stałe pliki „cookies”: są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie z Serwisu i służą do przechowywania informacji np. w celu uwierzytelnienia w ramach Serwisu co znacznie przyspiesza i ułatwia korzystanie z naszego Serwisu. Trwałe pliki cookies mogą pozostawać na komputerze dni, miesiące a nawet lata lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 • Tymczasowe pliki „cookies” (sesyjne): są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, z której korzystałeś podczas przeglądania naszego Serwisu.
 • „Funkcjonalne” pliki „cookies” , umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • „Cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 • Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Są zamieszczane w Twoim urządzeniu przez osoby trzecie niezależnie od Usługodawcy. Rola Usługodawcy ogranicza się wyłącznie do umożliwienia podmiotom zewnętrznym umieszczenia pliku, które korzystają z informacji dostarczanych przez zewnętrzne pliki cookie Informacje te pozyskuje i zarządza nimi wyłącznie podmiot zewnętrzny, a nie Usługodawca.

3. Jak wyłączyć pliki „Cookies” w przeglądarce?

Każdy Użytkownik Internetu może decydować jakie pliki „cookies” chce używać i może je dostosować do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików „cookies” lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej, z której Użytkownicy korzystają. Jednak wyłączenie stosowania „cookies” może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszego Serwisu.Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać te informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików „cookies” w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042
 • Bing: http://www.microsoft.com/PrivacyStatement/pl-pl/Bing/Default.aspx#EAB
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych – każdy model urządzenia może obsługiwać zarządzanie plikami cookies w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia mobilnego.

§ 9. Usługi zewnętrzne

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia naszego Serwisu;
 • podmiot realizujący wysyłkę korespondencji;
 • biuro rachunkowe, kancelaria prawna, kancelaria audytorska;
 • dostawca lub opiekun oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności;
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe;
 • podmiot świadczący usługi call center i wysyłki sms oraz e-mail;
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne;

§ 10. Profilowanie

W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Użytkowników, Usługodawca może stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Decyzje co do przesłania spersonalizowanej oferty, rabatu czy innej korzyści podejmowane są automatycznie na podstawie kryteriów takich jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą plików cookies, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji, dane o osobistych preferencjach, zainteresowaniach konkretnymi usługami, lokalizacji lub przemieszczania się. Profilowanie nie będzie obejmować danych obejmujących szczególnych kategorii danych osobowych w myśl art. 9 RODO (np. informacje o nazwie zabiegu, dane dotyczące stanu zdrowia, sytuacji zdrowotnej Użytkownika).

Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści lub inne informacje. Z przyznanej korzyści można skorzystać na zasadach określonych w informacji o jej przyznaniu, lub z niej zrezygnować. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania, przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, do celów badań naukowych, historycznych i statystycznych podmiotom danych przysługuje prawo do sprzeciwu, ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą.

Usługodawca nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. Usługodawca wdrożył właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Usługodawcy, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych. Mają Państwo zgodnie z (art. 21 ust. 1 i 2 RODO) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania.

§ 11. Przekazywanie danych poza obszar EOG

Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ale tylko w przypadku infrastruktury informatycznej, a ich przekazywanie odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych takich jak standardowe klauzule umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską oraz na podstawie umowy powierzenia danych.

§ 12. Kontakt z administratorem

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz na adres e-mail: rodo@stanro.eu lub prześlij do nas korespondencję pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany w § 3 powyżej.

§ 13. Zmiany naszej Polityki Prywatności

Jako Administrator zastrzegamy sobie prawo zmiany naszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.